"رشد وتوسعه"


توسط : Admin
تاریخ : 1396/09/18 بازدید : ٢٠١

( 0 ) ( 0 )

"رشد وتوسعه"

می تواند تمایز را از بین ببرد

اگر تنها یک عامل باعث از دست دادن تمایز نامهای تجاری باشد بنظر ما آن عامل مفهوم "رشد"است.اشتیاق پیوسته برای  بزرگ شدن در غالب موارد یک عمل واکنشی است.

گمان می کنیم که ریشه این اشتیاق در نحوه پاداش دادن به انسان ها نهفته است.

مدیران عامل خواهان رشد شرکت ها هستند تا دوران تصدی خود را ادامه داده و درآمدشان را افزایش دهند.

کارگزاران بورس خواهان رشد هستند تا به اعتبار و نیز درآمدشان بیفزایند.

اما آیا رشد نمودن یک ضرورت است؟

میلتون فریدمن,که یک اقتصاد دان است,در این باره می گوید:"ما نیاز شدیدی برای رشد کردن نداریم,بلکه اشتیاق شدیدی داریم تا رشد کنیم"

به نظر می رسد,شرکت ها وقتی در تعقیب خدای رشد هستندد دو اتفاق بد روی می دهد:

  1. سر در گمی آنها
  2.  از دست دادن فرصت

 مدیران تمرکز و تلاش هایشان در حفظ ایده متمایز کننده را از دست می دهند همچنین به صورت همزمان نمی توانند  بزرگتر و هم بهتر شدن را کنترل کنند و تمامی اینها باعث از دست دادن تمایزشان نسبت به دیگران می شود